УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
WWW.ALLMOUNTAIN.BG

Тези условия за ползване се прилагат между всеки потребител, използващ уебсайта (наричан по-нататък "Потребителя"), и сайта "www.allmountain.bg", управляван от “АМ СТОР” ЕООД, ЕИК: 202733544, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1407, район Лозенец, ул. Люба Величкова No 10Б,  наричано по-нататък AM СТОР.

„Сайтът” означава уебсайт, достъпен главно от URL адрес https://www.allmountain.bg и позволяващ на потребителите да използват от функциите му.

"Използване" по смисъла на настоящия условия включва всички операции, извършвани от потребителя при достъп до Сайта, включително обикновените консултации, независимо от устройството за достъп, вида на връзката и мястото на свързване (от България или чужбина).

Използването на Сайта предполага безусловно приемане от страна на Потребителя на тези условия. Тези условия могат да бъдат променени. Поради това приложимите условия са тези, които са в сила на Сайта по време на неговото използване.

Функционалности
Сайтът позволява на потребителя:

 • Да открие артикулите и услугите, предлагани от АМ СТОР;
 • Да прави покупки в съответствие с условията, посочени в Общите условия за продажба на уебсайта;
 • Да подава запитвания с формата за контакт.
 • Да се регистрира личен профил.

Списъкът с функционалности е предоставен само за информация. Сайтът си запазва правото да добавя или изтрива, временно или постоянно функционалности, без съгласието на Потребителя.

Условия за ползване
Уебсайтът следва да се ползва от пълнолетни лица, както и за непълнолетни, действащи под родителски надзор.  Достъпът до определени услуги, предлагани от Сайта, може да бъде предмет на създаването на Профил, която да изисква комуникация от Потребителя на информация, позволяваща неговото идентифициране. Потребителят се задължава да предава точни и пълни данни за своята самоличност и му е забранено да се представя като друга трета страна. В противен случай, Сайтът си запазва правото да не потвърждава, спира или изтрива профила на потребителя.

На потребителите е забранено да:

 • Извършват незаконни действия;
 •  Извличат или събират лични данни на потребителите на Сайта с всякакви средства;
 • Извличат, записват или използват за цели, различни единствено от сърфиране в този Сайт, на съдържанието на трети лица, обект на права на интелектуална собственост, както и свързани с правата на личен живот, личните данни или правата за изображения;
 • Съхраняват, разпространяват или публикуват съдържание, което е забранено от закона, злоупотребяващо, расистко, подбуждащо към омраза, в противоречие с морала, нарушаващо неприкосновеността на личния живот или нарушаващо личните права на трети страни, включително правото на репутация и права на личен живот, както и всякаква информация, с която разкрива, пряко или непряко, своите политически, философски или религиозни позиции, синдикално членство, здравен статус или сексуална ориентация;

Права на интелектуална собственост
Съдържанието на сайта е предмет на права на собственост и е защитено от интелектуална собственост, включително авторски права, дизайни, търговски марки, имена на домейни, патенти, ноу-хау, софтуер или бази данни. АМ СТОР остава собственик на всички тези съдържания и свързаните с тях права. АМ СТОР предоставя на Потребителите ограничено, неизключително право на достъп, навигация и използване, свързани със Сайта. Никакви други права не се предоставят, по-специално никакво право на използване за търговска дейност на тези съдържания

Отговорност
Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети лица. С натискане на тези линкове Потребителят признава, че АМ СТОР не може да гарантира съдържанието им и следователно се съгласява да ги ползва на свой собствен риск. АМ СТОР не може да бъде държан отговорен за каквито и да е вреди, произтичащи от достъпа и / или използването на сайта и информацията, която той съдържа. Потребителят е допълнително информиран, че АМ СТОР може да бъде задължен временно да прекъсне достъпа до Сайта по технически причини, по-специално поради причините за неговата поддръжка. Потребителят приема тези прекъсвания и се отказва от всякакви претенции в тази връзка.

Използването на Сайта от Потребителя предполага познаване и приемане на характеристиките и ограниченията на технологиите, присъщи на Интернет, по-специално по отношение на времето за реакция, за консултиране или запитване към сървъра, хостващ сайта, техническото изпълнение, рисковете от прекъсване и, по-общо, всеки риск, възникнал по време на предаването на данни.

АМ СТОР не е  отговорен за, но не ограничаващо се до:

 • Всяка информация, видяна на сайта, която не е пусната и публикувана онлайн от АМ СТОР;
 • Всяка неизправност на мрежата, която пречи на правилното функциониране на Сайта;
 • Загуба на данни;
 • Неизправност на софтуера;
 • Последици от всеки компютърен вирус, грешка, аномалия или сриване
 • Всяка повреда, причинена на компютъра на потребителя.

АМ СТОР може да изтрие незаконно или очевидно незаконно съдържание без предизвестие.

АМ СТОР може да прекрати всяка регистрация и/или да изтрие профил и/или съдържание и /или информация, публикувана на Сайта и да забрани използването и /или достъпа до Сайта, веднага щом узнае за неспазването от Потребителя на тези условия за ползване, или по технически причини. Това изменение или заличаване може да бъде направено без предизвестие или предварително предупреждение, по всяко време и по усмотрение на АМ СТОР.

Ако една или повече клаузи от тези общи условия за употреба са обявени за недействителни чрез прилагане на закон, регламент или след окончателно съдебно или административно решение, останалите разпоредби ще запазят своята сила и обхват. АМ СТОР ще положи максимални усилия да пристъпи възможно най-скоро към замяната им с валидна уговорка и обхват, най-близък до духа на настоящите условия. Фактът, че една от страните не е изисквала прилагането на някоя клауза от тези условия, постоянно или временно, по никакъв начин не може да се счита за отказ от споменатата клауза.

Тези общи условия се уреждат и подчиняват на Българското законодателство и от регламентите на ЕС.