ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА АМ СТОР ЕООД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

„АМ СТОР” ЕООД, ЕИК: 202733544, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к.1407, район Лозенец, ул. Люба Величкова No 10Б,  наричано по-нататък AM СТОР.

КАК МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

За всеки въпрос или затруднение, свързани с покупка и/или заявка на услуга, направена на/през уебсайта www.allmountain.bg, можете да се свържете с нас на следните адреси за контакт:

Адрес: гр. София 1407, ул. Сребърна No 15,
Електронна поща: office@allmountain.bg
Телефон: 00 359 877 74 83 43
Интернет страница: www.allmountain.bg

ЗА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите правила и условия уреждат отношенията между АМ СТОР и всеки един Потребител, който извършва покупка на стока и/или заявява предоставянето на услуга на/чрез уебсайта www.allmountain.bg, наричани общо "страните".  Тези Общи условия са приети на основание Раздел I, глава 4 от Закон за защита на потребителите по повод сключването на договори от разстояние за закупуването на стоки и/или заявяването на услуги. Тези Общи условия се състоят от всички клаузи, които ги съставят. Невъзможността от позоваване на някое от тези условия, не може да представлява отказ от тези условия. В случай на невалидност на една от клаузите, това не води до невалидност на останалите клаузи. Условията са публикувани на интернет страницата ни www.allmountain.bg, раздел „Условия за ползване”. 

ЦЕЛ  на общите условия е да Ви предоставят информация за това:

• Как да извършите покупки на стоки чрез интернет страницата на АМ СТОР;
• Как да заявите получаването на услуги от страна на АМ СТОР чрез интернет страницата www.allmountain.bg;
• Как доставяме поръчаните от Вас стоки;
• Как да упражните правото си на отказ от договора от разстояние;

Тези условия могат да се променят и в тази връзка приложимите условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката през интернет страницата. АМ СТОР ще публикува изменените условия 3 (три) дни преди влизането им в сила. Когато промените са продиктувани от промяна в действащото законодателство или акт на държавен орган, последните влизат в сила от датата на влизане в сила на съответния акт.

Тези Общи условия са последно актуализирани на 20.12.2019 г.

ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗРАЗИ

„ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на настоящите общи условия e всяко физическо лице, което желае да закупи и/или да заяви доставянето на една и/или повече стоки и/или услуги, предоставяни от АМ СТОР през интернет страницата си въз основа на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е на възраст или има родителско разрешение и може да сключи договор, позволявайки му да направи поръчка на стока и/или услуга на/чрез интернет страницата.

„УСЛУГА”: извършване на услуги, различни от продажбата на стока като, но неограничаващо се до: сервизно обслужване на велосипеди, части за велосипеди, ски, сноуборд и други, предоставяне под наем на оборудване и всякакви други услуги, чието заявяване може да се извърши чрез интернет страницата на АМ СТОР и които изрично са посочени на самата страница. Заявяването и предоставянето на услуги, които не са посочени на интернет страницата като възможни да се заявят чрез нея не се уреждат от настоящите Общи условя.

„СТОКА”: вещ, предназначена за потребление, която се доставя или предоставя на потребителя срещу заплащане.

„Уебсайт/ интернет страницата” : това е интернет страницата на АМ СТОР на следния адрес: http://www.allmountain.bg

ПОРЪЧВАНЕ НА СТОКИ

Информация за наличности
Вие може да се запознаете с информацията за наличността на продуктите на информационната страница на всеки продукт. При поръчка на изделие, което се окаже недостъпно, АМ СТОР си запазва правото да анулира поръчката като ви информира за това своевременно. При поръчка на няколко продукта, ако някой от продуктите се окаже окончателно недостъпен, АМ СТОР ще ви информира за невъзможността за изпращане на неналичната вещ. В случай че вие писмено потвърдите това, останалата част от поръчката ще бъде обработена и ще ви бъде изпратена в рамките на сроковете, посочени в съобщението, което сме ви изпратили. Потвърждението по предходното изречение става чрез изпращане на електронно съобщение на посочен в изпратеното от нас съобщение електронен адрес.
 
Поръчване на стоки
Можете да извършите поръчките си както като създадете свои профил на интернет страницата на АМ СТОР, така и без да е необходимо създаването на профил (пазаруване като гост). Когато продължите пазаруването си без регистрация, преди завършване на поръчката ще бъдете поканени да въведете данните си в регистрационна форма за целите на осъществяване на покупката и доставката на избраните от вас продукти.
Осъществяването на поръчката Ви се извършва на няколко етапа:

 • потребителят избира желаните от него продукти. Могат да се избират повече от един продукт. Данните за избраните продукти се въвеждат и са видими в раздел „кошница” ;
 • потребителят попълва регистрационната форма с лични данни, ако не е регистрирал профил и  данни за доставката;
 • потребителят избира начина на получаване на поръчаната стока, ако такъв е предвиден;
 • потребителят избира начина на плащане, ако има предвидена такава възможност, в зависимост от избрания от потребителя начин на получаване на стоката;
 • потребителят изпраща искането си за плащане чрез натискане на бутона „Поръчка със задължение за плащане”;
 • потребителят получава от АМ СТОР електронно писмо (имейл), потвърждаващо поръчката му,  на посочен от потребителя в електронен адрес. Имейлът за потвърждаване на направените поръчки има значението на приемане от страна на АМ СТОР на подадената поръчка и по този начин формира договор за продажба между страните;
 • АМ СТОР може да изпрати имейл или да осъществи телефонно обаждане, потвърждаващо изпращането на поръчката до потребителя.

Цени на стоките на интернет страницата
Цените на стоките, показвани на интернет страницата на АМ СТОР, са посочени в български лева и са с включен ДДС. Цените на продуктите, показвани на интернет страницата www.allmounatin.bg не включват разходите по доставка, както и цената на някои опаковки или цената на други незадължителни услуги, записани на съответната страница, които може да се начислят допълнително.

Тези евентуални допълнителни такси, ще ви бъдат надлежно и открито показани на последния екран преди окончателното потвърждение на поръчката като вие може по всяко време преди натискането на бутона „Поръчка със задължение за плащане” да се откажете от направената поръчка.

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ В МАГАЗИНА НА АМ СТОР НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖИМИ ЗА ПОКУПКИ ОТ  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.ALLMOUNTAIN.BG И ОБРАТНО.

Начини за плащане
Начините и средствата за плащане са посочени и налични при започване процеса на поръчване. 

Доказателство за поръчката / плащането:
При заявяване на поръчката, АМ СТОР изпраща потвърждаващо съобщение до Потребителя с условията на поръчката. В допълнение, всеки регистриран потребител има достъп до информация за направените от него поръчки в своя профил на интернет страницата www.allmountain.bg.

 

Доставяне на стоките
Продуктите се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България, които Потребителят е посочил в поръчката си.

Срокове за доставка
В зависимост от срока на доставка, предлаганите в интернет страницата продукти се делят на следните категории:

 • продукти категория А, чиято доставка се извърва до 2 (два) работни дни от дата на потвърждаване на поръчката от страна на AM СТОР;
 • продукти категория Б - чиято доставка се извърва до 7 (седем) работни дни от дата на потвърждаване на поръчката от страна на AM СТОР; 
 • продукти категория В, това са продукти, които поради своите специфични характеристики и особености се доставят в срок до 50 (петдесет) работни дни от дата на потвърждаване на поръчката от страна на AM СТОР; 

Категорията на продукта и срокът за доставка са обозначени към всеки един продукт преди да започнете процеса на поръчване.

В случай не се намирате на адреса за доставка
Ако отсъствате от посочения от вас адрес за доставка по време на доставката, ще бъдете потърсени отново съгласно правилата на съответния куриер и, ако не бъде открити 2 (два) пъти и повече се счита, че сте упражнили правото си на отказ от договора с предвидените от това последици.

Собственост върху поръчаните стоки
АМ СТОР запазва пълна собственост върху продуктите, закупени онлайн, докато вие не изпълните всички свои задължения и, по-специално, до пълното заплащане на цената и разходите за доставка, когато те са за ваша сметка. В случай на грешка, независимо по чия вина, в резултат на която сте получили различен от поръчания от вас продукт, следва незабавно да го върнете за сметка на АМ СТОР.
 
ПРАВО НА ОТКАЗ

Изпращане на уведомление за отказ
Вие можете без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка да се откаже от договора за продажба от разстояние в 14 (четиринадесет) дневен срок от приемането на стоката . Зе целта трябва в този 14 дневен срок да уведомите АМ СТОР за решението си за отказ от договора чрез ясна и недвусмислена декларация-уведомление по един от следните начини:

 • изпращане по пощата на следния адрес: гр. София 1407, ул. Сребърна No 15;
 • чрез електронно писмо на следния електронен адрес: office@allmountain.bg.

Може да ползвате стандартния формуляр за отказ, приложен в края на Общите условия, както и приложен към поръчката ви.

Връщане на закупените стоки
Освен уведомяването за отказа от договора вие трябва да върнете закупените от вас  продукти на следния адрес: гр. София 1407, ул. Сребърна No 15 в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата, на която сте ни уведомили за желанието си за отказ от договора. Връщането може да стане или лично, или чрез изпращане по куриер. В случай на връщане чрез куриер вие ще трябва да опаковате внимателно продукта и да приложите към него информацията за покупката и изрично отбелязване „Право на отказ”. В случай на връщане чрез куриер АМ СТОР не поема разходите по връщането на продуктите. Всички разходи и рискове, свързани с връщането на продукта, са отговорност и задължение на потребителя. Само продуктите, върнати в пълен комплект, в отлично състояние и с информация за доставката, ще бъдат приети. В противен случай връщането ще се счита за несъответстващо на условията за връщане и няма да бъде възстановено от АМ СТОР.
 
Какво се случва след като се откажете от договора
В случай че вие сте спазили описаната по-горе процедура за връщане, възстановяването на платената от вас сума се извършва в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването на продуктите от АМ СТОР по банков път или чрез друго платежно средство, ползвано от вас при извършване на поръчката, ако изрично сте поискали това и ако последното не е свързано с допълнителни разходи за вас.

АМ СТОР не е задължен да възстанови допълнителни разходи за доставка, ако сте избрали по-скъп метод за доставка от стандартния режим, предлаган на сайта.

ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Как да заявите услуги
АМ СТОР предоставя възможност за заявяване на различни видове услуги чрез интернет страницата си като, но не само: сервизно обслужване на велосипеди, части на велосипеди и други стоки, наем на оборудване и други услуги, изрично посочени като възможност за заявяване чрез интернет страницата на АМ СТОР.

Заявяването на услуга се извършва на няколко етапа:

 • потребителят избира вида на услугата, която желае да заяви;
 • потребителят попълва регистрационната форма с лични данни, ако не е регистрирал профил;
 • потребителят въвежда и/или избира условията за изпълнение на услугата;
 • потребителят избира начина на плащане, ако има предвидена такава възможност, в зависимост от избраната от потребителя услуга;
 • потребителят изпраща искането си за заявяване на услугата;
 • потребителят получава от АМ СТОР имейл, потвърждаващ готовността на АМ СТОР да изпълни услугата с информация за заявената услуга. Имейлът за потвърждаване на направените поръчки има значението на приемане от страна на АМ СТОР на подадената поръчка и по този начин формира договор между страните.

Цени на услугите
Цените на услугите, показвани на сайта, са посочени в български лева и са включен ДДС, като са приложими за доставка на територията на България. В случай че цената на заявените услуги не може да бъде предварително изчислена се предоставя информация за начина, по които ще се изчисли.

Цените на услугите, показвани на интернет страницата www.allmounatin.bg не включват евентуалните разходи доставка, както и цената на някои опаковки или цената на други незадължителни услуги и/или материали, записани на съответната страница, които може да се начислят допълнително.

Тези евентуални допълнителни такси, ще ви бъдат надлежно и открито предоставени на последния екран преди окончателното потвърждение на поръчката за заявяване на съответната услуга. Вие може по всяко време преди натискането на бутона „Поръчка със задължение за плащане” да се откажете от направената поръчка.

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Законова гаранция по Закона за защита на потребителите(ЗЗП):
Независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена, AM СТОР носи отговорност за липсата на съответствие на продадения продукт в съответствие с разпоредбите на ЗЗП, чл.105 и сл.
АМ СТОР също така е обвързан и със законовата гаранция за скрити дефекти при условията, посочени в ЗЗП и съгласно чл.115 и сл. Съгласно закона:
Чл. 105. от ЗЗП: (1) Продавачът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
(2) Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.".
Чл. 106. от ЗЗП: За да съответства на договора за продажба, потребителската стока трябва да:
1. притежава характеристиките, определени от страните по договора, и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2. отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;
3. е годна за специалната употреба, желана от потребителя, при условие че той е уведомил продавача за своето изискване при сключването на договора и то е прието от продавача;
4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока).Търговецът е обвързан и от гаранцията за скритите дефекти на продаваното, което го прави негодна за употребата, за която е предназначена, или която намалява толкова много качествата му, че купувачите не биха го купили, или биха дали по-ниска цена, ако е знаел за скритите дефекти.

АМ СТОР Ви напомня, че в контекста на законовата гаранция за съответствие:
- вие имате период от две години от доставката на продукта за предявяване на рекламация;
- вие може да избирате между поправката или замяната на продукта при условията за поемане на разходите за доставка, предвидени в ЗЗП;
- не е необходимо да се доказва наличието на липса на съответствие на стоката от ваша страна в рамките на шест месеца след доставката на продукта. За първите 6 месеца това е наше задължение, а след тях - ваше.
Информираме ви и че законната гаранция за съответствие се прилага независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена със съответната стока.

Търговска гаранция
Някои продукти, продавани на интернет страницата, могат да се ползват и от търговска гаранция. Информацията за това се съдържа на интернет страницата. Търговската гаранция обаче не се прилага в случай на проблем, причинен от небрежност, влошаване или неподходящо използване на продукта от интернет потребителя.

Условия за упражняване на гаранциите
Ако продуктът ви се окаже дефектен по време на срока на законовата или търговска гаранция или не е в съответствие с поръчката, вие може да отправите искане за поправка чрез посещение в магазина на  АМ СТОР, или да изпратите по куриер продукта си на АМ СТОР на посочения адрес за кореспонденция. АМ СТОР не носи отговорност за невъзможност за получаване на куриерските пратки. Вие отговаряте за правилното опаковане на неговия продукт при изпращане по куриер. Поемането на разходите за куриерската услуга ще се извършва при предвидените от закона условия.

След получаване на продукта от страна на АМ СТОР, ние ще проверим по-специално дали претенцията ви се покрива от законната или търговската гаранция, и ще извършим ремонта или стандартната замяна на продукта. Ако причината за неизправността попада в обхвата на законовата или търговската гаранция, и се установи, че продуктът не може да бъде поправен или не може да бъде заменен с идентичен или еквивалентен продукт, тогава платената цена ще ви бъде възстановена под формата на превод по посочена от вас банкова сметка. В случай на неправилно връщане под претекст за дефект, злоупотреба или, ако не сте прочели и не сте приложили инструкциите на ръководствата за експлоатация, предоставени със съответния продукт или на интернет страницата на АМ СТОР, това връщане за рекламация ще се счита за незаконосъобразно и за неотговарящо на условията за това.

АКО ИМАМЕ СПОР

Посредничество при потребителски спорове
В съответствие с разпоредбите на ЗЗП всеки потребител може да се възползва от процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на този закон. Процедурата за посредничество при потребителски спорове и използването на померителни комисии е уредена в Глава девета от ЗЗП, чл.181а и сл.

В случай на съдебен спор
Настоящите Общи условия за продажба са предмет на българското законодателство. Съдът с компетентна юрисдикция в случай на спор ще бъде този определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

Информираме ви  за възможността да прибегнете в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове между нас.

-----------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ – ФОРМА НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
 
Ако желаете да заявите правото си на отказ от договора от разстояние в съответствие с разпоредбите на законодателството и в Общите условия , може да използвате формуляра по-долу:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

    (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

    – До: „АМ СТОР” ЕООД, гр. София 1407, ул. Сребърна No 15, магазин ALLMOUNTAIN.

С настоящото уведомявам, че се отказвам/ от сключения от мен  договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга:

-           Име и номер на продутка/заявката на услугата:

-           Поръчано на: ________________________________

-           Получено на: _________________________________

-           Номер на поръчката: ____________________________

-           Име на потребителя, направил поръчката: ___________________________________

-           Адрес на потребителя: ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

Подпис на потребителя: __________________________________________________
 (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия

Дата: